PODRUČJA PRAVA

Trgovačko pravo i pravo društava

• Opće pravno savjetovanje
• Ugovorna dokumentacija i pregovori
• Joint Venture
• Distribucija
• Zastupanje u trgovačkim sporovima
• Osnivanje društava, podružnica i predstavništava
• Statusne promjene (spajanja, pripajanja, podjele, preoblikovanja)
• Prijenos gospodarskih cjelina
• Investicijski ugovori
• Shareholders Agreements (Međudioničarski ugovori)
• Management Agreements
• Izrada ostale statusne dokumentacije

Naše društvo zastupa domaće i inozemne klijente u svim aspektima trgovačkog prava. U okviru naših angažmana zastupali smo i savjetovali stranke od najjednostavnijih pa do najsloženijih poslovnih transakcija. Našim klijentima pružamo pravnu podršku u svim pitanjima koji se odnose na ugovornu regulaciju pravnih odnosa, što podrazumijeva sve stadije pregovaranja, regulaciju financiranja, osobito vodeći računa o porezno-pravnom aspektu transakcije. Naša usluga obuhvaća i pripremu predugovorne i ugovorne dokumentacije te savjetovanje i zastupanje u provedbi sklopljenih ugovora. Osobito značajne angažmane imali smo u transakcijama vezanim uz greenfield i greyfield investicije, regulaciju komercijalizacijskih i distribucijskih aktivnosti te projekte javno-privatnog partnerstva. Značajno iskustvo stekli smo i u arbitražnim i parničnim postupcima vezanim uz projekte osobitog javnog interesa iz industrija energetike, građevine i prometa, kao i u povezanim investicijskim projektima vrijednosti i do 250 m EUR.

Podrška smo klijentima u svim njihovim potrebama koje se odnose na pitanja statusnog reguliranja njihovog poslovanja u Republici Hrvatskoj, od osnivanja društava putem kojih djeluju, modela strukturiranja i upravljanja društvom koji najbolje odgovaraju potrebama, zadovoljavanja regulatorskih obveza takvih društava pa sve do uređenja pitanja vezanih uz njihov kapital te strukturalne promjene (spajanja, pripajanja, podjele, preoblikovanja).

Naše usluge uključuju izradu statusne dokumentacije, ugovora kojima se uređuju pravni odnosi između članova društva, zastupanje u postupku osnivanja i statusnih promjena društva, pravnu podršku u postupcima pripajanja i spajanja društava te promjenama temeljnog kapitala. Savjetujemo klijente u redovitim i izvanrednim operacijama društva te pružamo pravnu podršku u poslovanju društva.

Preuzimanja i spajanja (M&A)

• Pravna i porezno-pravna organizacija transakcije
• Organizacija razmjene informacija, dubinska analiza poslovanja
• Ugovorna dokumentacija
• Zastupanje pred regulatorima
• Savjetovanje u pogledu financiranja
• Privatizacija
• Istiskivanje manjinskih dioničara
• Asistiranje u cjelokupnom poslovanju nakon realizacije transakcije

Odvjetničko društvo Benko i Partneri ima znatno iskustvo u projektima spajanja i preuzimanja. Naše iskustvo stečeno je višegodišnjim pružanjem pravne podrške domaćim i inozemnim klijentima, osobito iz naftne industrije, energetike, građevine i prehrambene industrije, u postupcima stjecanja većinskih ili manjinskih udjela u trgovačkim društvima ili njihovim poduzećima. Naš rad na projektima određuje se prema potrebama svakog klijenta, osobito kod formiranja tima stručnjaka angažiranih na projektu. Naš angažman proteže se na sve stadije projekata, odnosno:

• pravna i porezno-pravna organizacija transakcije;
• organizacija razmjene informacija, dubinska analiza poslovanja;
• statusne promjene (spajanje, podjela, pripajanje) i promjene u kapitalu potrebne za realizaciju transakcije;
• priprema predugovorne dokumentacije (punomoći, ugovori o tajnosti podataka, pisma namjere, ponude) i ugovorne dokumentacije (ugovori o kupoprodaji, jamstva, sporazumi dioničara/udjeličara);
• pregovori;
• zastupanje pred regulatorima i agencijom za zaštitu tržišnog natjecanja;
• savjetovanje u pogledu financiranja;
• asistiranje u cjelokupnom poslovanju na području Republike Hrvatske nakon realizacije transakcije, od redovnog poslovanja (organiziranje skupština, podnošenje izvještaja, redovnog savjetovanja menadžmenta) do izvanrednog poslovanja (vođenje sporova).

Društvo je bilo angažirano u različitim i značajnijim M&A projektima na području Republike Hrvatske, u prijateljskim i neprijateljskim preuzimanjima, u vrijednosti većoj od 30 milijuna EUR, kao predstavnik raznih multinacionalnih kompanija. S istima je razvilo dugogodišnje suradnje tijekom kojih svakodnevno rezultatima svojih angažmana pridonosi ostvarenju dodanih vrijednosti u njihovom poslovanju. Također, posjedujemo značajno iskustvo u prekograničnim preuzimanjima, gdje je Društvo imalo ulogu savjetnika domaćih investitora.

Projektno financiranje

• Savjetovanje u projektima privatnog, javnog i javno-privatnog oblika financiranja
• Pravna podrška kod regulacije financiranja ili refinanciranja projekata
• Pregovori i sklapanje poslova s financijskim i ostalim institucijama

Naši klijenti kod investiranja na području Republike Hrvatske imaju potrebu za osobitom pravnom podrškom u pogledu regulacije financiranja ili refinanciranja namjeravanih projekata. Uz pomoć vanjskih financijskih suradnika pružamo podršku našim klijentima u pregovorima i sklapanju poslova s financijskim institucijama. Osobitu podršku im pružamo s aspekta poreznog prava kako bi namjeravane transakcije ostvarile maksimalne porezne pogodnosti. Savjetovali smo stranke u projektima privatnog, javnog i javno-privatnog oblika financiranja.

Stečajno pravo i restrukturiranje

• Prijava tražbina i zastupanje stranaka u stečajnom postupku
• Zastupanje u postupcima utvrđivanja i osporavanja prijavljenih tražbina te prikupljanja stečajne mase
• Stečajni plan
• Provedba međunarodnih stečajeva na području Republike Hrvatske
• Predstečajni postupak
• Likvidacija

Pravna smo podrška klijentima u projektima vezanih za zaštitu ili povrat njihovih ulaganja u društva koja su ostvarila stečajne razloge. U okviru naznačenih projekata obavljamo sve aktivnosti koje se odnose na prijavu tražbina i zastupanje stranaka u poziciji vjerovnika u stečajnim postupcima nad njihovim dužnicima, ali i aktivnosti koje se odnose na restrukturiranje stečajnih dužnika i nastavak njihovog poslovanja putem provedbe stečajnog plana. Cilj naših aktivnosti jest povrat maksimalne vrijednosti izvršenih ulaganja. Naše iskustvo proteže se i na predstečajna restrukturiranja putem akvizicije dužnika od strane vjerovnika u cilju zaštite ulaganja pa do akvizicije imovine unutar međunarodnih stečajnih postupaka, uključujući i postupke osobnih stečaja koje naš domaći pravni sustav ne poznaje. Zastupamo klijente u svim parnicama koje se vode povodom utvrđivanja i osporavanja tražbina, kao i prikupljanja imovine za stečajnu masu, kako u tuzemstvu tako i u inozemstvu. Inozemna zastupanja ostvarujemo u suradnji s renomiranim stranim odvjetničkim društvima.

Tržišno natjecanje

• Procjene i prijave koncentracija
• Zabranjeni sporazumi, skupna i pojedinačna izuzeća
• Vladajući položaj i ograničavajuća djelovanja
• Nepoštena konkurencija
• Zastupanje pred regulatorima

Naša pravna podrška pokriva i sva pitanja vezana uz zaštitu tržišnog natjecanja. Predmetno osobito prilikom postupka spajanja i preuzimanja kada nastupa potreba prijave koncentracija, tako i u postupcima koji se odnose na vertikalno i/ili horizontalno zabranjene sporazume. Osobito smo asistirali naše stranke i u pitanjima koja se odnose na nepoštenu konkurenciju u prekograničnim transakcijama.

Tržište kapitala

• Inicijalna ponuda dionica
• Izrada prospekata
• Uvrštenje vrijednosnih papira na domaće i inozemne burze
• Usklađivanje sa zahtjevima regulatora i burze te zastupanje pred istima
• Inozemne vrijednosnice i njihova inkorporacija u domaći pravni sustav

Naše odvjetničko društvo pruža uslugu izrade prospekata, organizacije ponuda i druge usluge vezane uz uvrštenje dionica na domaće i inozemne burze. Također, ima iskustvo u uskladi poslovanja investicijskih društava sa zahtjevima regulatora i burze. Projekti na kojima je društvo bilo angažirano odnosili su se na neke od najznačajnijih projekata u financijskoj industriji Republike Hrvatske. Također, imamo značajno iskustvo u odnosu na depozitne vrijednosnice, koje uključuje i postupke inkorporacije takvih vrijednosnica, neuređenih zakonodavstvom Republike Hrvatske, u domaći pravni sustav.

Intelektualno vlasništvo

• Žig, patenti i industrijski dizajn
• Licencije
• Autorska prava

Odvjetničko društvo Benko i partneri asistira klijentima prilikom podnošenja prijava za nacionalnu i međunarodnu registraciju žiga te vrši prethodna istraživanja u tu svrhu. Također, savjetuje ih u postupcima patentne zaštite izuma, osobito po pitanju teritorijalne pokrivenosti zaštite i prava koja iz iste proizlaze, kao i pri zasnivanju ugovornih odnosa licencije kojima stječu pravo iskorištavanja tuđeg intelektualnog vlasništva. Ured ima iskustvo u sporovima koji se odnose na povrede autorskih prava i drugim sporovima vezanim uz povrede prava intelektualnog vlasništva.

Javna nabava

• Javni natječaji
• Zastupanje u postupku javne nabave
• Ugovori o javnoj nabavi

Naše odvjetničko društvo asistira domaće i inozemne klijente prilikom sudjelovanja u postupcima javne nabave najviših javnih interesa i vrijednosti, u cjelokupnom procesu od podnošenja ponuda do ugovaranja. Značajne angažmane imali smo u pogledu industrija autocesta i željeznica. Također, zastupali smo naše klijente u sudskim i arbitražnim postupcima u okviru kojih su se rješavali sporovi o vrijednosti izvedenih javnih radova, njihovoj kvaliteti, zakonitosti ugovaranja nepredviđenih radova. Vrijednosti javnih nabava u kojima smo sudjelovali premašuju iznos od 100 milijuna EUR.

Nekretnine i pravo građenja

• Razvojni projekti (osobito greenfield i greyfield investicije)
• Pravna dubinska analiza
• Ugovorna uređenja (osobito FIDIC)
• Zastupanje u zemljišnoknjižnim sporovima
• Prostorno planiranje
• Izdavanje dozvola za gradnju, rekonstrukciju i prenamjenu objekata
• Izdavanje uporabnih dozvola
• Legalizacija objekata
• Izvlaštenje
• Uređenja katastarskog stanja

Odvjetničko društvo Benko i Partneri pruža sveobuhvatnu pravnu pomoć vezano za projekte izgradnje nekretnine, savjetujući klijente tijekom svih etapa projekta te pripremajući potrebnu pravnu dokumentaciju i ugovore, kao i provodeći dubinsko ispitivanje ciljne nekretnine. Imamo znatno iskustvo u području najma i zakupa nekretnina te savjetujemo domaće i inozemne klijente u svim fazama pregovora do konačnog potpisivanja ugovora. Naše društvo također asistira u pripremi i vođenju svih sporova pred upravnim i sudskim tijelima vezanim uz nekretnine.Klijente zastupamo u sudskim sporovima koji su proizašli iz projekta izgradnje, a koji se tiču podizvoditelja, dobavljača, štete, kasne predaje nekretnine investitoru, i tome slično, ali i također u oni sporovima koji se tiču prava i obveza iz ugovora o najmu i zakupu.

Zemljišnoknjižno pravo

• Zasnivanje i upis prava vlasništva, prava građenja, prava služnosti i drugih stvarnih prava
• Zasnivanja i upis prava zakupa i drugih obveznih prava koja mogu biti predmet upisa
• Ispravni postupci
• Etažiranja

Poslovni angažman Odvjetničkog društva Benko i Partneri posebno uključuje davanje pravnih mišljenja i savjeta te zastupanje domaćih i inozemnih klijenata u poslovnim transakcijama kojima je cilj stjecanje stvarnih prava na nekretninama. Naš tim odvjetnika u tom smislu posjeduje specijalistička znanja, stručnost i iskustvo temeljem kojeg se klijenta podržava, vodi, savjetuje i zastupa od početka pregovora do finalizacije projekta, kojima je cilj:

• zasnivanje i upis prava vlasništva, prava građenja, prava služnosti i drugih stvarnih prava na nekretninama u zemljišnim knjigama na području cijele Republike Hrvatske;
• zasnivanje i upis prava zakupa i drugih obveznih prava koja mogu biti predmet upisa u zemljišne knjige na području cijele Republike Hrvatske;
• ispravak pogrešnih i/ili nepotpunih upisa u zemljišne knjige i dr.

Naš tim osim toga pomaže domaćim i inozemnim klijentima u definiranju ciljeva te ih podržava od početnih razgovora s drugom stranom i sudjeluje u svim fazama pregovora sve do potpisivanja dokumentacije i konačne realizacije projekta. Društvo je do sada uspješno angažirano na realizaciji projekata vrijednosti veće od 40 milijuna EUR.

Odvjetničko društvo Benko i Partneri ima poseban tim iskusnih odvjetnika koji se gotovo isključivo bave pravnim due diligenceom pri stjecanju nekretnina, ne samo na temelju pravnih poslova, već i u stečajnim i ovršnim postupcima.

Rješavanje sporova i arbitraža

• Zastupanje u sudskim sporovima
• Domaća i međunarodna arbitraža
• Mirenje

Odvjetničko društvo Benko i Partneri ima znatno iskustvo u sudskim i arbitražnim postupcima, u svim aspektima od pripreme za pokretanje postupka, njihova vođenja pa do njihove finalizacije. Angažirano je u sporovima u kojima dolazi do primjene domaće regulative, tako i u sporovima s međunarodnim elementom, gdje se rješava pitanje sukoba regulative te dolazi do primjene stranog prava. Zastupamo svoje klijente na području Republike Hrvatske, međutim pružamo i uslugu koordinacije rada stranih odvjetničkih društava prilikom rješavanja sporova u inozemstvu. Osobito iskustvo imamo u arbitražnim sporovima vezanim uz značajne javne kapitalne investicije na području Republike Hrvatske. Pomažemo strankama u mirnom rješavanju sporova, vodeći pregovore i pripremom cjelokupne dokumentacije potrebne za sporazumno okončanje sporova.

Ovršno pravo

• Savjetovanje prije pokretanja ovršnih postupaka
• Pokretanje ovršnih postupaka
• Zastupanje pred javnim bilježnicima i sudovima
• Provedbe izvansudskih ovrha
• Sklapanja sudskih ili izvansudskih nagodbi

Odvjetničko društvo Benko i Partneri pruža pravnu podršku domaćim i inozemnim klijentima u postupcima naplate potraživanja, što između ostalog uključuje:

• savjetovanje klijenata prije pokretanja ovršnih postupaka;
• pokretanje ovršnih postupaka na temelju vjerodostojnih ili ovršnih isprava;
• zastupanje klijenata pred javnim bilježnicima i sudovima;
• provedbe izvansudskih ovrha;
• sklapanja sudskih ili izvansudskih nagodbi.

Upravno pravo

• Zastupanje u upravnim postupcima
• Zastupanje u upravnim sporovima

Odvjetnici Odvjetničkog društva Benko i partneri zastupaju domaće i inozemne klijente pred upravnim sudom i upravnim tijelima na području cijele Republike Hrvatske u postupcima:

• izdavanja dozvola za gradnju, rekonstrukciju i prenamjenu objekata poslovne, proizvodne, stambene i druge namjene;
• izdavanja uporabne dozvole;
• pribavljanja minimalnih tehničkih uvjeta za obavljanje svih vrsta djelatnosti;
• legalizacije objekta;
• izdavanja rješenja o utvrđivanju građevinske čestice i drugih rješenja koja se donose u upravnim stvarima;
• izvlaštenja;
• utvrđivanja poreza na promet nekretnina ili drugih poreznih obveza;
• utvrđivanja komunalnog i vodnog doprinosa kod izgradnje i rekonstrukcije objekata;
• poreznog nadzora i dr.

Društvo je do sada ostvarilo posebno uspješnu suradnju s inozemnim klijentima na projektima izgradnje, rekonstrukcije i prenamjene poslovnih objekata na području cijele Republike Hrvatske vrijednosti preko 40 milijuna EUR.

Radno pravo

• Opće pravno savjetovanje iz područja radnog prava
• Ugovori o radu
• Pravilnici o radu i ostali interni radno-pravni akti
• Otkazi i raskidi ugovora o radu
• Zastupanje u radnim sporovima
• Zapošljavanje stranaca
• Zaštita na radu
• Preuzimanje radnika

Odvjetničko društvo Benko i partneri ima znatno iskustvo iz područja radnog materijalnog i parničnog prava. Isto je stečeno kroz pružanje pravne podrške domaćim i inozemnim klijentima u sferi ljudskih resursa, odnosa s menadžmentom te interne radnopravne regulacije. Naš rad u domeni radnog prava obuhvaća sljedeća područja:

• savjetovanje klijenata u upravljanju ljudskim resursima;
• pravna podrška prilikom zasnivanja, naknadne regulacije i/ili prestanka radnog odnosa klijenata ili njihovih zaposlenika te rukovodećeg osoblja;
• davanje pravnih mišljenja o pitanjima iz područja radnog prava (isplata plaće i/ili naknade plaće, otpremnine, prava na godišnji odmor, postupci zaštite dostojanstva radnika i slično);
• pravna podrška klijentima u slučaju statusnih promjena ili prijenosa poslovanja što se nužno reflektira i na radnopravnu sferu poslovanja;
• izrada internih radnopravnih akata za klijente;
• zastupanje klijenata pred sudovima u radnopravnim sporovima
• pregovori sa zaposlenicima u ime klijenta kad god se za navedeno ukaže potreba, u svrhu iznalaženja najboljeg zakonskog rješenja za svaku pojedinu situaciju.

Naš pristup je prilagođen potrebama svakog klijenta te podrazumijeva suradnju s klijentom tijekom čitavog procesa pravnog savjetovanja i donošenja odluka, uz uvažavanje klijentovih potreba i interesa te usklađivanje istih sa zakonskim rješenjima.“

Prekršajno pravo

• Porezni prekršaji
• Zastupanje u ostalim prekršajnim postupcima

Odvjetničko društvo Benko i Partneri pruža pravnu podršku i zastupa domaće i inozemne klijente u svim vrstama prekršajnih postupaka, a posebno u postupcima koji se vode radi prekršaja iz područja;

• radnog prava;
• zaštite na radu;
• zaštite potrošača;
• trgovine;
• zaštite sigurnosti prometa na cestama.

Društvo je do sada uspješno zastupalo inozemne klijente u prekršajnim postupcima u kojima je zbroj zapriječenih prekršajno pravnih sankcija iznosio preko 100 tisuća EUR.

Pravo medija

• Usklađenosti reklamnih kampanja s primjenjivim pravnim propisima
• Prijevarno ili prikriveno oglašavanje
• Zavaravajuća, nepoštena ili agresivna poslovna praksa
• Naknade štete radi narušenja ugleda, povrede prava privatnosti ili prava na dostupnost javnim informacijama

Odvjetnički tim društva Benko i Partneri posjeduje stručnost u području medija i elektroničkih medija, koje područje također uključuje i provjeru pravne usklađenosti reklamnih kampanja s primjenjivim pravnim propisima Republike Hrvatske (prijevarno ili prikriveno oglašavanje, zavaravajuća, nepoštena ili agresivna poslovna praksa).

Pravo osiguranja

• Analiza rizika polica osiguranja
• Opće odgovornost
• Profesionalna odgovornost
• Odgovornost članova uprave i direktora
• Odgovornost za neispravan proizvod

Odvjetničko društvo Benko i Partneri posjeduje značajno iskustvo i znanje u području osiguranja, profesionalne odgovornosti te ostalim oblicima odgovornosti za štetu, što omogućava društvu da savjetuje i pruža pravnu podršku vezano za sve poslovne rizike. Uvažavajući sve veće zahtjeve poslovne prakse za reguliranjem različitih vrsta rizika, svakom zahtjevu klijenta i poslu se pristupa individualno, formiranjem interdisciplinarnog tima stručnjaka u svrhu postizanja izvrsnosti u savjetovanju i pružanju pravne podrške.